Informacje o MKOOpZ

Historia

 

 

- 1990 -


Początki Komisji sięgają 1990 roku, kiedy to z inicjatywy Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Mazowieckiego na Konferencji w Ronneby (Szwecja) w dniach 2 – 3 września przyjęto Deklarację Morza Bałtyckiego. Strona polska podjęła wówczas starania zmierzające do powołania Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, która na wzór Komisji Renu, miała się przyczynić do oczyszczenia wód Odry i jej dopływów, koordynując międzynarodowe działania trzech krajów: Polski, Niemiec i Czech z udziałem Unii Europejskiej. Inicjatywa ta miała ponadto stanowić istotny instytucjonalny element programu Ochrony Bałtyku, przyjętego przez te kraje dwa lata później w 1992 r.


- 1991 -

 

Na zaproszenie Ministra Ochrony Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, Macieja Władysława Nowickiego, w dniach 29-30 stycznia 1991 roku, doszło do zorganizowania pierwszego spotkania ekspertów w sprawie powołania MKOOpZ we Wrocławiu.

 

- 1991-1993 -

 

Na przełomie tych lat odbyło się 9 rund negocjacyjnych, podczas których ustalano wspólny tekst Umowy o MKOOpZ.

 

- 1995 -

 

W dniach 6 – 9 listopada 1995 roku we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie ekspertów, podczas którego doszło do ostatecznej redakcji i ujednolicenia tekstu Umowy o MKOOpZ w trzech wersjach językowych: polskiej, czeskiej i niemieckiej.

 

- 1996 -

 

Podczas 1 Posiedzenia Tymczasowej Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem w dniach 11 – 12 kwietnia 1996 roku podpisano Umowę w sprawie MKOOpZ oraz Deklarację sygnatariuszy Umowy w sprawie MKOOpZ, która umożliwiła rozpoczęcie działalności MKOOpZ na zasadzie Tymczasowej Komisji. W trakcie posiedzenia powołano pana Leszka Bagińskiego na Przewodniczącego Tymczasowej MKOOpZ oraz ustanowiono pierwsze trzy Grupy Robocze:

Grupa Robocza 1 ds. programu działania - kierownictwo powierzono
Rzeczpospolitej Polskiej;
Grupa Robocza 2 ds. nadzwyczajnych zanieczyszczeń - kierownictwo powierzono Republice Czeskiej;
Grupa Robocza 3 ds. prawa i administracji - kierownictwo powierzono Republice Federalnej Niemiec.

Siedziba Sekretariatu zlokalizowana została we Wrocławiu przy ul. Norwida 34. Dwa miesiące później w dniu 27 czerwca 1996 roku na pierwszego Kierownika Sekretariatu MKOOpZ powołano pana Alfreda Dubickiego.


- 1997 -

 

Po lipcowej powodzi w dorzeczu Odry w dniach 1 – 2 września 1997 roku MKOOpZ zorganizowała swoje nadzwyczajne spotkanie. Wynikiem obrad było powołanie Grupy Roboczej 4 „Powódź”, której jako pierwsze zadanie powierzono opracowanie wspólnego raportu „Powódź w lipcu 1997 w dorzeczu Odry”. Prace trwały blisko dwa lata i materiał ten został ostatecznie opublikowany w trzech wersjach językowych w 1999 roku.

W dniach 4 – 5 listopada 1997 roku MKOOpZ była współorganizatorem odbywającej się we Wrocławiu Międzynarodowej Konferencji „Odra - szanse i wyzwania w świetle doświadczeń europejskich”.

 

- 1999 -

 

W dniach 15 – 16 marca 1999 roku odbyło się 3 Posiedzenie TMKOOpZ, na którym doszło do powołania kolejnej Grupy Roboczej „Ekologia”. W 1999 roku nastąpiła także zmiana Przewodniczącego Komisji - nowym Przewodniczącym został mianowany pan Radosław Gawlik.

W wyniku zakończenia procesu ratyfikacji we wszystkich krajach stanowiących Strony Umowy o MKOOpZ w dniu 28 kwietnia 1999 roku Umowa ta weszła w życie.

W dniach 22 – 23 lipca 1999 roku uchwalono, że pierwsza kadencja przewodniczenia w MKOOpZ w okresie od 28.04.1999 do 31.12.2001 roku powierzona zostanie stronie polskiej. Z dniem 1 września 1999 roku wszystkie pięć utworzonych wcześniej grup roboczych oficjalnie rozpoczęło swoją pracę.
Uwieńczeniem tych wszystkich wydarzeń była 1 Konferencja Ministrów Ochrony Środowiska w sprawie MKOOpZ, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 2 – 3 grudnia 1999 roku. Uczestnicy tej konferencji przyjęli opracowane przez Komisję: „Program szybkiego działania dla ochrony rzeki Odry przez zanieczyszczeniem na lata 1997-2002” i „Wspólna strategia i zasady działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry”, które ukazały się również jako publikacje MKOOpZ.

 

- 2000 -

 

Z dniem 1 lutego 2000 roku Sekretariat MKOOpZ otrzymał status stałego Sekretariatu. Jego nowym Dyrektorem został pan Hartmut Müller, a w dniu 11 kwietnia 2000 roku zatwierdzone zostało logo MKOOpZ, które stało się znakiem rozpoznawczym Komisji.

4 sierpnia 2000 roku, decyzją Ministra Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, funkcję Przewodniczącego Komisji z ramienia delegacji polskiej powierzono panu Januszowi Zaleskiemu.

 

- 2001 -

 

Kolejny rok przyniósł dalsze zmiany. I tak w dniach 5 - 6 marca 2001 roku nowym Dyrektorem Sekretariatu mianowany został pan Leopold Zubek. W tym samym terminie powołana została kolejna Grupa Robocza 6, której powierzono koordynację wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Pod koniec roku w dniu 13 listopada 2001 roku Minister Środowiska Republiki Czeskiej mianował na stanowisko Przewodniczącego MKOOpZ pana Jaroslava Kinkora.

 

- 2002 -

 

Oficjalne przejęcie przewodnictwa Komisji przez delegację czeską na okres 2002 – 2004 nastąpiło 21 stycznia 2002 roku. 8 maja 2002 roku MKOOpZ uzyskała zgodę wszystkich Stron Umowy na pełnienie roli koordynującej w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na obszarze międzynarodowego dorzecza Odry, a w dniach 2 – 3 września 2002 roku we Wrocławiu zorganizowany został workshop dotyczący tej koordynacji. Wydarzenie to było początkiem zainicjowanych zmian organizacyjnych w MKOOpZ, które były dostosowane do potrzeb wdrażania tej dyrektywy.

5 listopada 2002 roku w drodze procedury pisemnej uchwalony został Regulamin MKOOpZ i zasady udzielania statutu obserwatora w MKOOpZ dla organizacji międzynarodowych i krajowych. W wyniku tego w dniach 12 – 13 grudnia 2002 roku statut obserwatora nadano organizacjom WWF oraz Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.


- 2003 -

 

Podczas posiedzenia MKOOpZ w dniach 4 – 5 grudnia 2003 roku Komisja uchwaliła pierwszy projekt Raportu 2004 i strukturę Raportu 2005. Uchwalone zostały również mandaty dla nowych grup roboczych, podgrup i grup ad hoc oraz mianowano Przewodniczących i zastępców w tych grupach nowej struktury organizacyjnej MKOOpZ, która obowiązywała od 1 lutego 2003 roku.

 

- 2004 -

 

Z dniem 1 maja 2004 roku Polska i Republika Czeska zostały państwami członkowskimi Unii Europejskiej a tym samym całe dorzecze Odry znalazło się na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Rok ten był też pierwszym rokiem sprawozdawczym w harmonogramie wdrażania RDW. W czerwcu 2004 roku MKOOpZ zakończyła i przekazała Stronom Umowy Raport 2004 dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry, który kraje członkowskie UE powinny były opracować dla wszystkich międzynarodowych obszarów dorzeczy i przesłać do Komisji Europejskiej.

 

- 2005 -

 

W dniach 13 – 14 stycznia 2005 roku nastąpiło przekazanie przewodnictwa Komisji pomiędzy Republiką Czeską a Republiką Federalną Niemiec. Nowym Przewodniczącym MKOOpZ został pan Thomas Stratenwerth. Nie było to jednak jedyne ważne wydarzenie w tym roku. W marcu 2005 roku MKOOpZ zakończyła i przekazała Stronom Umowy Raport 2005, który obejmował m.in. charakterystykę obszaru dorzecza. 11 maja 2005 roku omówiono propozycję nowej struktury dla MKOOpZ, ustalono zadania dla poszczególnych grup oraz określono ich skład członkowski i procedurę podejmowania decyzji. W dniach 15 – 16 grudnia 2005 roku Komisja zatwierdziła mandaty dla wszystkich grup i podgrup roboczych nowej struktury organizacyjnej MKOOpZ.

Z początkiem grudnia 2005 roku MKOOpZ otrzymała informację o wypowiedzeniu Umowy o MKOOpZ ze strony Komisji Europejskiej. Po wejściu Polski i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej całe dorzecze znalazło się na terenie Wspólnoty Europejskiej i w związku z tym nieuzasadniona stała się rola UE jako Strony Umowy w Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Skutkowało to koniecznością zmiany treści Umowy. W związku z tą decyzją Rady Unii Europejskiej, pod koniec roku 2006 Komisja zleciła przewodniczącym delegacji opracowanie projektu „Umowy w sprawie zmiany Umowy w sprawie MKOOpZ”.

 

- 2006 -

 

W roku tym nastąpiły dwie zmiany w Sekretariacie MKOOpZ. Z dniem 1 maja 2006 roku nowym Dyrektorem Sekretariatu został pan Piotr Barański, a 20 czerwca 2006 roku podpisana została umowa w sprawie nowej siedziby Sekretariatu MKOOpZ, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 we Wrocławiu.

 

- 2007 -

 

W marcu 2007 roku MKOOpZ przekazała Stronom Umowy opracowany zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej Raport 2007, dotyczący monitoringu wód na międzynarodowym dorzeczu Odry. Tym samym zakończony został kolejny etap wdrażania RDW w dorzeczu Odry. W dniu 23 października 2007 roku weszła w życie kolejna dyrektywa UE dotycząca ochrony przeciwpowodziowej. Jednocześnie decyzją MKOOpZ koordynację wdrażania tej dyrektywy powierzono Grupie G2 „Powódź”.
 

W dniach 6 – 7 listopada 2007 roku MKOOpZ przy współfinansowaniu ze strony WFOŚiGW we Wrocławiu zorganizowała we Wrocławiu międzynarodową konferencję pt. „WDRAŻANIE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ W DORZECZU ODRY”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i zaprezentowanie stanu prac dotyczących wdrażania RDW w państwach będących członkami MKOOpZ.
 

11 grudnia 2007 roku Komisja zatwierdziła wszystkie trzy wersje językowe nowej „Umowy w sprawie zmiany Umowy w sprawie MKOOpZ” i zobowiązała wszystkie delegacje do zorganizowania oficjalnego podpisania tej umowy oraz zajęcia się ratyfikacją tego dokumentu przez Rządy Państw Członkowskich MKOOpZ. Tego samego dnia w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu miało miejsce oficjalne przekazanie przewodnictwa w MKOOpZ pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską na kolejną trzyletnią kadencję. Na Przewodniczącego mianowany został pan Mariusz Gajda.

 

- 2008 -

 

9 stycznia 2008 roku zgodnie z decyzją Ministra Środowiska RP na stanowisko Przewodniczącego MKOOpZ powołano pana Janusza Zaleskiego, który funkcję tę objął już po raz drugi.
 

Miesiąc później, w dniach 7 – 8 lutego 2008, miało miejsce jubileuszowe 10 posiedzenie Rewidentów Finansowych, na którym z pozytywnym wynikiem zakończyło się badanie wydatków MKOOpZ za rok 2007. Badanie wydatków MKOOpZ przeprowadzili rewidenci finansowi powołani przez Ministrów Środowiska: Polski, Czech i Niemiec. Ze strony polskiej funkcję tę od dziesięciu lat pełni pan Andrzej Żyłajtys, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ze strony czeskiej pani Marta Jelínková, Kierownik Referatu ds. Kontaktów Zagranicznych Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej, oraz ze strony niemieckiej pani Ina Lück, Radca Urzędowy Federalnego Ministerstwa Środowiska Naturalnego, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego w Bonn. W przeprowadzonej ocenie rocznego rozliczenia budżetu MKOOpZ rewidenci nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w dokumentach księgowych oraz potwierdzili w pełni gospodarne wykorzystanie środków finansowych Komisji w roku 2007.
 

Podczas 13 Narady Przewodniczących Delegacji w dniu 25 czerwca 2008 roku w siedzibie Sekretariatu odbyło się oficjalne podpisanie „Umowy w sprawie zmiany Umowy w sprawie MKOOpZ.” W obecności przedstawiciela Depozytariusza Umowy, pani Breedy Foody (Komisja Europejska) umowę tę podpisali z ramienia delegacji polskiej pan Andrzej Sadurski, a z ramienia delegacji niemieckiej pani Heide Jekel i pan Michael Morgenstern.
 

W imieniu delegacji czeskiej w dniu 27 listopada 2008 roku w Brukseli dokument ten podpisał pan Karel Bláha. Depozytariusza umowy reprezentowała przy tym wydarzeniu pani Ida Jacobsen. Było to kolejne ważne wydarzenie w dotychczasowej, ponad dziesięcioletniej historii Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.

 

- 2009 -


1 maja 2009 roku przedłużono umowę z panem Piotrem Barańskim, na mocy której będzie pełnił funkcję Dyrektora Sekretariatu do 30 kwietnia 2012.
 

Pod koniec roku Sekretariat MKOOpZ ogłosił konkurs „Rzeka w oczach dziecka”, który odbył się w Polsce po raz pierwszy. Do konkursu wybrano losowo szkoły podstawowe z województwa dolnośląskiego. Spośród nadesłanych rysunków przedstawiających rzekę Komisja wybrała 12 prac, które następnie zostały opublikowane w formie kalendarza. W kolejnych latach konkurs odbędzie się w Republice Czeskiej i Republice Federalnej Niemiec.

 

W 2009 roku opracowano Międzynarodowy Plan Ostrzegawczo-Alarmowy dla Odry. Plan ten stanowi podstawę skutecznego zwalczania awarii oraz wczesnego ostrzegania w całym dorzeczu Odry.

 

- 2010 -


13 stycznia 2010 roku pan Dvořák przejął po pani Jáglovej funkcję Przewodniczącego Delegacji Republiki Czeskiej.
 

W marcu, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, MKOOpZ ukończyła prace nad Planem Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (Raport 2009), który następnie przedłożyła Stronom Umowy.
 

7 grudnia 2010 roku, w siedzibie Sekretariatu MKOOpZ we Wrocławiu, nastąpiło oficjalne przekazanie przewodnictwa na kolejne trzy lata pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską. Od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 funkcję Przewodniczącego Komisji sprawuje pan Pavel Punčochář.

 

- 2011 -


Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska oraz Republika Federalna Niemiec ratyfikowały poprawkę do umowy Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, która weszła w życie z dniem 14 stycznia 2011 roku.
 

W dniach 21 – 22 czerwca 2011 r. MKOOpZ zorganizowała we Wrocławiu konferencję pt. „Przyszłe wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zrównoważonego gospodarowania wodami w dorzeczu Odry”.
 

14 stycznia 2011 pan Wiśniewski przejął po pani Dembowskiej funkcję Przewodniczącego Delegacji Rzeczpospolitej Polskiej.

 

- 2012 -

 

1 maja 2012 roku przedłużono umowę z panem Piotrem Barańskim, na mocy której będzie on pełnił funkcję Dyrektora Sekretariatu do 30 kwietnia 2015 roku. W pierwszym półroczu 2012, MKOOpZ ukończyła prace nad Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego. Dokument, sporządzony zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Powodziowej, został opublikowany na stronie internetowej.
 

W połowie roku ruszyły prace związane z realizacją projektu pod nazwą „Modelowanie emisji substancji biogennych dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry ze zrzutów punktowych oraz różnych źródeł rozproszonych dla historycznych, bieżących jak i przyszłych wielkości emisji substancji biogennych”.
 

W MKOOpZ pojawiła się także koncepcja czterech postaci komiksowych (rybka Anna, żółw Vaclav, kormoran Felix, komar Klaus), które mają przybliżyć tematykę związaną z dorzeczem Odry dzieciom.

 

- 2013 -

 

Od początku roku Sekretariat koordynował i nadzorował przebieg prac prowadzonych przy realizacji zadania pod nazwą „Modelowanie emisji substancji biogennych dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry ze zrzutów punktowych oraz różnych źródeł rozproszonych dla historycznych, bieżących jak i przyszłych wielkości emisji substancji biogennych”.
 

MKOOpZ uruchomiła zakładkę dla dzieci na swojej stronie internetowej. Wizerunki czterech postaci komiksowych pojawiły się również w opracowanym i wydanym kalendarzu na rok 2014.
 

W listopadzie miało miejsce uroczyste przekazanie przewodnictwa w MKOOpZ pomiędzy Republiką Czeską a Republiką Federalną Niemiec.
 

Pod koniec roku odbył się workshop pt. „Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry” zorganizowany przez MKOOpZ. Głównym celem workshopu była wymiana i prezentacja informacji dotyczących stanu wdrażania Dyrektywy Powodziowej oraz oraz szeroko pojętych działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
 

W grudniu na stronie internetowej MKOOpZ została uruchomiona interaktywna mapa dorzecza Odry, będąca platformą udostępniającą w jednolity sposób krajowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, opracowane przez Polskę, Republikę Czeską i Niemcy.

 

- 2014 -

 

Z początkiem roku 2014 funkcję Przewodniczącej Komisji objęła pani Heide Jekel z Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Nuklearnego Republiki Federalnej Niemiec.

 

Ukończono również, niezbędną z punktu widzenia zachowania dobrej jakości wód dorzecza Odry, aktualizację Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego dla Odry.

 

24 i 25 czerwca w ramach działalności Podgrupy Roboczej GM „Monitoring” odbyły się warsztaty dotyczące biologicznego elementu jakości „makrofity/fitobentos”. Ich celem była wymiana informacji o metodach poboru i oceny próbek w poszczególnych państwach. W ramach warsztatów odbyły się zajęcia terenowe, w trakcie których badano jakość wody rzeki Oława zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 

W dniach 26-27 sierpnia w siedzibie MKOOpZ miało miejsce spotkanie Dyrektorów Międzynarodowych Komisji Rzecznych. Na zaproszenie Dyrektora Sekretariatu MKOOpZ wzięli w nim udział dyrektorzy Międzynarodowych Komisji ds. rzek: Mozela i Saara, Sawa, Skalda, Moza, Łaba, Ren i Dunaj. W trakcie spotkania omawiano m.in. kwestie wdrażania Dyrektywy Powodziowej na międzynarodowych obszarach dorzeczy oraz problematykę emisji substancji biogennych w tych dorzeczach. Drugiego dnia w trakcie rejsu po Odrze uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z postępem prac nad modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego.

 

W październiku, w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, zakończono prace nad modelowaniem emisji substancji biogennych dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry. W ramach projektu o nazwie MONERIS na podstawie zrzutów punktowych i źródeł rozproszonych określono zmiany substancji biogennych od roku 2000 do roku 2021.

 

- 2015 -

 

Rok 2015 zaowocował opracowaniem Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry. Jest to jeden z dokumentów planistycznych wymaganych Dyrektywą Powodziową, zawierający opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz katalog działań służących ich osiągnięciu. PZRP został opublikowany na stronie internetowej MKOOpZ, wydano również wersję papierową w nakładzie kilkuset sztuk w trzech wersjach językowych. W tym samym roku nastąpiło końcowe opracowanie Planu Awaryjnego dla Odry. Wraz z Międzynarodowym Planem Ostrzegawczo-Alarmowym odpowiadają one wymogom Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom awaryjnym. Celem Planu Awaryjnego jest przegląd najważniejszych elementów zwalczania awarii, aby ograniczyć ich ewentualne występowanie.

 

W tym samym roku zakończono również aktualizację Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na cykl planistyczny 2016-2021.

 

W dniach 25-26 listopada MKOOpZ zorganizowała Seminarium pt. „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry”. Jego celem była wymiana doświadczeń i praktyk w zakresie wdrażania zapisów Dyrektyw w dorzeczu Odry na terytorium Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej. Oprócz tego omówiono także zagadnienia dotyczące współpracy transgranicznej w zakresie zwalczania powodzi oraz przykłady skutecznej współpracy międzynarodowej w ramach MKOOpZ.

 

W tym roku miało także miejsce oddanie do użytku Geoportalu MKOOpZ. Zaprezentowano w nim treści zarówno ogólne, jak formy pokrycia terenu, miasta czy szlaki komunikacyjne, ale przede wszystkim uwzględniono w nim dane przestrzenne dotyczące działalności MKOOpZ, takie jak Międzynarodowy Obszar Dorzecza Odry, stacje pomiarowe czy elementy zawarte w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym i Planie Gospodarowania Wodami.

 

- 2016 -

 

W dniach 10-12 maja 2016 r. we Wrocławiu odbyły się warsztaty „Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry”. Celem tych warsztatów była wymiana informacji na temat działań służących zwiększeniu ochrony przeciwpowodziowej, zapobiegania zjawiskom suszy oraz modelowania hydraulicznego.

 

W ramach prac Podgrupy Roboczej GM „Monitoring” w dniach 15-16 września w Ostrawie odbyły się warsztaty dotyczące biologicznego elementu jakości „ichtiofauna”. Międzynarodowe grono uczestników wzięło udział w części teoretycznej, gdzie eksperci z trzech krajów zaprezentowali metody poboru prób i oceny ichtiofauny, oraz praktycznej, podczas której pobrano próbki z rzeki Olzy. Uczestnicy mieli też możliwość zwiedzenia nowo wybudowanych przepławek dla ryb zlokalizowanych na Odrze.

 

Szerokim echem odbiła się uroczystość 20-lecia funkcjonowania MKOOpZ, zorganizowana w dniu 24 listopada w Hotelu Tumskim we Wrocławiu. Rangę wydarzenia podkreślał fakt zaproszenia Wiceministra Środowiska Mariusza Gajdy, Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Elisabeth Wolbers, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska Joanny Kopczyńskiej oraz przedstawicieli Ministerstw i urzędów właściwych do spraw gospodarki wodnej z Niemiec, Czech i Polski. Przy tej okazji, po trzech latach sprawowania przewodnictwa w MKOOpZ przez Republikę Federalną Niemiec, nastąpiło oficjalne przekazanie zwierzchnictwa Rzeczpospolitej Polskiej na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Przewodnictwo objęła Pani Iwona Koza, p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

- 2017 -

 

W ramach Geoportalu MKOOpZ wdrożony został moduł IMS-Odra, prezentujący międzynarodowe punkty pomiarowe wraz z wynikami pomiarów fizykochemicznych i biologicznych na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry.

 

W dniach 4 i 5 września 2017 r. pod przewodnictwem Grupy Roboczej G3 „Zanieczyszczenia awaryjne” zorganizowano ciąg wydarzeń związanych z koordynowaniem międzynarodowych działań w sytuacjach awaryjnych. Składały się na nie ćwiczenia awaryjne w miejscowości Ratzdorf, ćwiczenia przekazywania meldunków między Międzynarodowymi Głównymi Centralami Ostrzegawczo-Alarmowymi w Eisenhüttenstadt oraz międzynarodowe warsztaty poświęcone tematyce wód pogaśniczych w Słubicach. Ćwiczenia i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników, którzy wysoko ocenili jakość całego przedsięwzięcia i perfekcyjną organizację po stronie Sekretariatu MKOOpZ.

 

- 2018 -


Rok 2018 zaowocował zorganizowaniem aż trzech warsztatów, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

 

Pierwsze warsztaty odbyły się w dniach 5-6 czerwca 2018 r. we Wrocławiu. Zorganizowane zostały one w ramach działalności Grupy Roboczej G5 "Zarządzanie danymi" Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ). Temat przewodnim warsztatów był GIS. Pierwszy dzień zajęć upłynął pod znakiem geoportali zaś w drugim skupiono się na tematyce dotyczącej wykorzystywania danych satelitarnych. Były to pierwsze tego typu warsztaty. Wzięli w nich udział przedstawiciele urzędów, instytucji oraz firm zajmujących się wdrażaniem rozwiązań GIS ze wszystkich trzech krajów obszaru dorzecza Odry.

 

Kolejne warsztaty odbyły się w dniach 3-4 września 2018 r. we Wrocławiu. Organizatorem warsztatów pn. „Ocena oraz pobór próbek fitoplanktonu na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry” była Podgrupa Robocza GM "Monitoring" MKOOpZ. Składały się one z części teoretycznej, podczas której prelegenci wygłaszali swoje prezentacje, oraz praktycznej, w trakcie których pobrane zostały próbki wody z rzeki Odry. W warsztatach wzięło udział ok. 30 osób, w skład których wchodzili członkowie Podgrupy Roboczej GM „Monitoring” MKOOpZ, przedstawiciele właściwych instytucji w dorzeczu Odry z Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej, a także eksperci krajowi.

 

Ostatnie warsztaty pn. „Zmiany morfologiczne wód powierzchniowych oraz zachowanie i odtworzenie drożności morfologicznej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry” odbyły się w dniach 28-29 listopada 2018 r. we Wrocławiu. Zostały one zorganizowane w ramach działalności Podgrupy Roboczej GP „Planowanie w gospodarowaniu wodami/RBMP” MKOOpZ. W czasie ich trwania 14 prelegentów wygłosiło swoje prezentacje dla ponad 60-osobowej grupy słuchaczy, wśród których znaleźli się m. in. członkowie Grup Roboczych MKOOpZ GP, G1 i GM, przedstawiciele właściwych instytucji w dorzeczu Odry z Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej, a także eksperci krajowi.

 

W roku 2018 oprócz organizowania warsztatów miało również miejsce zakończenie prac dotyczących przeredagowaniem tekstu „Koncepcji wdrażania Dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim” oraz aktualizacji „Wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla MODO”. Wymienione dokumenty zostały opublikowane na stronie MKOOpZ.

 

Rok 2018 to również rok w którym nastąpiły zmiany personalne na stanowisku Przewodniczącego Komisji. Pani Joanna Kopczyńska w dniu 29 marca 2018 roku oficjalnie zastąpiła w obowiązkach panią Iwonę Kozę.

 

- 2019 -


W roku 2019 Grupa Robocza G1 „WFD” Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem powoła do życia Grupę Ekspertów ad hoc „Biogeny”, której zlecono zajęcie się problematyką substancji biogennych w dorzeczu Odry.

 

W ramach Podgrupy GM i Grupy G5 w 2019 roku zrealizowane zostały prace dotyczące rozbudowy modułu IMS-Odra. Dzięki zastosowaniu dodatkowych filtrów możliwe jest grupowanie poszczególnych parametrów (dotyczy to zwłaszcza parametrów biologicznych i fizyko-chemicznych).

 

W dniach 2-3 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu odbyły się warsztaty poświęcone tematyce wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz aktualizacji map zagrożenia i ryzyka powodziowego na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry. Warsztaty pn. „Wstępna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry”. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Udział w nich wzięło ponad 50 osób. Oprócz członków Grupy Roboczej G2 „Powódź” MKOOpZ, obecni byli także przedstawiciele instytucji zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką wodną w dorzeczu Odry z Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej oraz eksperci, zajmujący się ochroną przeciwpowodziową i wykorzystywanymi do tego celu danych GISowych.

 

Pod koniec roku w dniu 14 listopada w siedzibie Sekretariatu MKOOpZ we Wrocławiu w ramach 22 Posiedzenia Plenarnego MKOOpZ miało miejsce przekazanie przewodnictwa w MKOOpZ pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską. Uroczyste przekazanie przewodnictwa odbyło się pomiędzy panią Joanną Kopczyńską, obecną Przewodniczącą MKOOpZ a panem Danielem Pokorným, przyszłym Przewodniczącym MKOOpZ, który w dniu 13 września 2019 r. w ramach Delegacji Czeskiej w MKOOpZ został mianowany do piastowania tego urzędu przez Ministra Środowiska Republiki Czeskiej, pana Richarda Brabca.

 

- 2020 -


Rok 2020 był jednym z trudniejszych okresów działalności dla całej Komisji jak i również Sekretariatu MKOOpZ. Panująca od marca tego roku pandemia Covid-19 w początkowej fazie dość mocno utrudniała współpracę w ramach MKOOpZ. Pomimo zaistniałej sytuacji, Sekretariat MKOOpZ we Wrocławiu nieprzerwanie koordynował prace i zadania grup roboczych MKOOpZ. W drugiej połowie roku zastosowano nowoczesne technologie, dzięki czemu w drugiej fali pandemii wszystkie narady grup oraz podgrup roboczych prowadzane były bez przeszkód w formie online. Taka forma współpracy zdała egzamin i była pozytywnie przyjęta przez członków wszystkich delegacji. Zwieńczeniem tego było zorganizowanie również w formie online 23 Posiedzenia Plenarnego MKOOpZ, które podsumowało między innymi realizację wielu zadań MKOOpZ w tym ciężkim dla wszystkich roku....

 


Ostatnia aktualizacja: 2021.03.26